ปราสาทบ้านเบ็ญจ์ ศิลปะสถาปัตยกรรมแบบเขมรโบราณ

ปราสาทบ้านเบญจ์ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปราสาทหินก่ออิฐ ศิลปะเขมรโบราณ มีการพบทับหลังรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ และภาพจำหลักเทพนพเคราะห์ กำหนดอายุในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 16

ปราสาทบ้านเบญจ์-ศิลปะลพบุรี

ปราสาทบ้านเบ็ญจ์ เป็นศาสนาสถานในศาสนาพราหมณ์แบบประกอบด้วยประสาทที่มีลักษณะก่อด้วยอิฐ 3 หลัง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกันในแนวทิศเหนือ-ใต้ ตัวประสาทหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีกำแพงศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบ มีซุ้มประตูทางเข้าหรือโคปุระทางด้านหน้าด้านเดียว นอกกำแพงด้านทิศตะวันออกมีฐานอาคารจตุรมุขตั้งอยู่ มีคูน้ำล้อมรอบกำแพงศิลาแลง ได้ค้นพบทับหลังที่จำหลักลวดลายเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ และภาพจำหลักเทพนพเคราะห์ กำหนดอายุในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 16

ปราสาทบ้านเบญจ์-ศิลปะลพบุรี ปราสาทบ้านเบญจ์-ศิลปะลพบุรี prasart_banben10 ปราสาทบ้านเบญจ์-ศิลปะลพบุรี ปราสาทบ้านเบญจ์-ศิลปะลพบุรี

ที่ตั้ง ปราสาทบ้านเบ็ญจ์

ตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ ปราสาทบ้านเบ็ญจ์

14.787797, 104.929149

บรรณานุกรม

สมศรี ชัยวณิชยา. (2556). เอกสารประกอบการสอน วิชา 1432 324 ประวัติศาสตร์อุบลราชธานี. อุบลราชธานี: สาขาวิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. ปราสาทบ้านเบ็ญจ์, เข้าถึงเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560, http://www.qrcode.finearts.go.th/index.php/th/historic-site/hs-ubon-rajchathani/prasatbanben/prasatbanben01

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สถาปัตยกรรมในพุทธศาสนา สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง