วัดศรีตัสสาราม สิมเก่าศิลปกรรมปูนปั้น ธรรมาสไม้

วัดศรีตัสสาราม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ภายในวัดมีอุโบสถสิมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่ยังสามารถใช้งานได้ดี เป็นงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมท้องถิ่นยังคงหลงเหลือไว้ให้ศึกษาเรียนรู้ เช่น รูปปั้นช้างเอราวัณ นกหัสดีลิงค์ วัว ราวบันไดนาค และตัวมอม เชิงชายไม้แกะสลักประดับกระจก มีพระพุทธญาณวฤทธิ์ เป็นพระประธานในอุโบสถและเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านตากแดดให้ความเคารพศรัทธา

อุโบสถวัดศรีตัสสาราม
อุโบสถวัดศรีตัสสาราม

ประวัติวัดศรีตัสสาราม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

วัดศรีตัสสาราม อำเภอตระการพิชผล จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2430 ชุมชนพร้อมใจกันจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่อบรมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และประกอบศาสนกิจต่าง ๆ เดิมชื่อวัดศรีบุญเรือง ภายหลังได้มีการขอเปลี่ยนชื่อเนื่องจากมีชื่อซ้ำซ้อนกับหลายวัด ลําดับเจ้าอาวาสอดีตจนถึงปัจจุบัน 1. พระลา 2. พระลี 3. พระจันทร์ 4. พระอู๊ด 5. พระเคน 6. พระอาจ 7.พระคา 8. พระทอง 9. พระคําปา 10. พระหํา 11. พระครูปัญญาวุฒิวิบูลย์ (จต.) ดํารงตําแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2524 (ชั้นตรี) พ.ศ. 2543 (ชั้นโท) พ.ศ. 2549 (ชั้นเอก)

พื้นที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ 7 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา สิ่งที่เคารพเลื่อมใสของประชาชน คือ พระพุทธญาณวฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระประธานในอุโบสถ สร้างในปี พ.ศ. 2303 ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูน ขนาดหน้าตัก 2 เมตร สูง 2.50 เมตร ที่ตั้งวัดแห่งนี้เป็นแห่งที่ 3 ของชุมชนบ้านตากแดด

พระพุทธญาณวฤทธิ์ วัดศรีตัสสาราม
พระพุทธญาณวฤทธิ์ วัดศรีตัสสาราม

อุโบสถสิมวัดศรีตัสสาราม

อุโบสถสิมวัดศรีตัสสารามเป็นสิมเก่า ลักษณะเป็นสิมทึบทรงสูง ก่อด้วยดินเผา ฉาบด้วยยางบงผสมกับดิน ขนาดประมาณ 5×10 เมตร ฐานไม่สูงนัก หันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีกำแพงแก้วล้อมรอบ หลังคาทรงจั่วมุงด้วยกระเบื้องไม้ (แป้นเกล็ด) มีช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ และเชิงชายไม้แกะสลัก หน้าบันมุขยื่นด้านหน้ามีลายปูนปั้นรูปช้างเอราวัณ นกหัสดีลิงค์ ด้านหลังเป็นรูปวัว และสัตว์ต่าง ๆ ประตูหน้าต่างไม้แกะสลัก บันไดขึ้นด้านหน้าด้านเดียว ราวบันไดเป็นรูปนาคปูนปั้น และสิงห์ (ตัวมอม) อยู่ 2 ข้างบันได เชิงชายไม้แกะสลักประดับกระจก ซุ้มประตูโค้งสูงประมาณ 4 เมตร ปัจจุบันมองเห็นสูงประมาณ 1-1.20 เมตร กำแพงโบสถ์สูงประมาณ 2 เมตร แต่ปัจจุบันสูงราว 70-100 เซนติเมตร ด้วยเกิดปัญหาน้ำท่วมจึงมีการถมดินให้สูงขึ้น อายุมากกว่า 100 ปี อุโบสถสิมวัดศรีตัสสารามยังใช้งานอยู่ มีการบูรณะปรับปรุงหลังคาเปลี่ยนจากหลังคาแป้นไม้เป็นสังกะสี และปูพื้นด้วยกระเบื้อง

อุโบสถสิมวัดศรีตัสสาราม
อุโบสถสิมวัดศรีตัสสาราม
ลวดลายปูนปั้น อุโบสถสิมวัดศรีตัสสาราม
ลวดลายปูนปั้น อุโบสถสิมวัดศรีตัสสาราม
ศิลปกรรมอุโบสถสิมวัดศรีตัสสาราม
ศิลปกรรมอุโบสถสิมวัดศรีตัสสาราม
พระประธานในศาลาการเปรียญ วัดศรีตัสสาราม
พระประธานในศาลาการเปรียญ วัดศรีตัสสาราม
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระเวสสันดรชาดก วัดศรีตัสสาราม
จิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระเวสสันดรชาดก วัดศรีตัสสาราม
ธรรมมาสไม้ วัดศรีตัสสาราม
ธรรมมาสไม้ วัดศรีตัสสาราม สร้างด้วยไม้ ขนาด 1.5×1.5 เมตร สูงประมาณ 3 เมตร หลังคา 3 ชั้น หน้าจั่วแต่ละอันมีนกไม้แกะสลัก มีช่องหน้าต่าง 3 ช่อง และช่องประตูทางขึ้น 1 ช่อง ด้านนอกเขียนรูปทหารเทวดา มัคลีผล ช้าง และอื่น ๆ ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว
พระเจดีย์ธาตุของญาท่านธรรมโสดา
พระเจดีย์ธาตุของญาท่านธรรมโสดา อดีตเจ้าอาวาสที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเคารพศรัทธาของชาวบ้านตากแดด

ที่ตั้ง วัดศรีตัสสาราม

บ้านตากแดด หมู่ที่ 7 ตําบลตากแดด อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดภูมิศาสตร์ วัดศรีตัสสาราม

15.584348, 105.170085

บรรณานุกรม

พระอาจารย์คุณากํโล. สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2560

สฤทธิ์ สมนึก. สัมภาษณ์, 27 มกราคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด. (2557). วัดศรีตัสสาราม (วัดบ้านตากแดด), 10 มีนาคม 2560. http://www.takdeat.go.th

Tag

การทอผ้าไหม การทำต้นเทียนพรรษา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรม การแกะสลักเทียนพรรษา ครูภูมิปัญญาไทย บุญมหาชาติ บุญเดือนแปด ชุมชนทำเทียนพรรษา บ้านชีทวน พักผ่อนหย่อนใจ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองอีสาน ต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ ต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ประเพณีอีสาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา วัดหนองป่าพง วิถีชีวิตคนอีสาน วิปัสสนากรรมฐาน ศิลปกรรมญวน ศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ศิลปะญวน สถาปัตยกรรมท้องถิ่น สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีสาน สาขาวัดหนองป่าพง สิม หัตถกรรมการทอผ้า อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอตระการพืชผล อำเภอน้ำยืน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอวารินชำราบ อำเภอสิรินธร อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อุโบสถ ฮีตสิบสอง