คณะเกษตรศาสตร์

การศึกษาเปรียบเทียบสรีรวิทยา พฤติกรรม ความสามารถในการย่อยได้และการเจริญเติบโตระหว่างโคลูกผสมแองกัสโลว์ไลน์และโคพื้นเมืองภายใต้สภาพการเลี้ยงแบบปล่อยแปลง

ระบบสารสนเทศบัญชีครัวเรือน

สายันต์ แสงหัวช้าง.  2554.  ระบบสารสนเทศบัญชีครัวเรือน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท

Pages

Subscribe to RSS - คณะเกษตรศาสตร์