วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

การประยุกต์ใช้เทคนิคการสำรวจระยะไกลและแบบจำลองมาร์คอฟเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และผลกระทบจากน้ำท่วมในลุ่มน้ำมูล จังหวัดศรีสะเกษ

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 ในนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Pages

Subscribe to RSS - วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข