คณะศิลปศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้ประโยชน์ของชุมชนอันเนื่องมาจากการปลูกพืชเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาการปลูกยางพารา กลุ่มบ้านอุดมสุก เมืองบาเจียงจะเลินสุก แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินงานของกลุ่มท้อนเงิน (กลุ่มออมทรัพย์) แม่หญิงลาว บ้านตานมีไช อำเภอไชทานี นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของผู้ที่อพยพมาอยู่พื้นที่จัดสรรเนื่องจากการพัฒนาเมืองปากเซ : กรณีศึกษาบ้านจัดสรร เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

Pages

Subscribe to RSS - คณะศิลปศาสตร์