การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการสอนแบบบรรยายและแบบเกมไพ่ต่อการเรียนรู้ไฟฟ้าเคมี

Titleการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการสอนแบบบรรยายและแบบเกมไพ่ต่อการเรียนรู้ไฟฟ้าเคมี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsอดุลย์ เวชกามา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD40 อ134
Keywordsการสอน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--การสอนด้วยสื่อ (มัธยมศึกษา), เกมไพ่, เคมี--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), เคมี--การสอนด้วยสื่อ
Abstract

การวิจัยนี้มุ่งศึกษาความเข้าใจในเรื่องไฟฟ้าเคมี และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการสอนแบบบรรยายกับแบบเกมไพ่ โดยได้ทำการทดสอบกับกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 64 คน โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ยโสธร ระหว่างภาคเรียนที่ 2 (3 ตุลาคม 2550 ถึง 31 มีนาคม 2551) ด้วยแบบทดสอบความรู้เรื่องไฟฟ้าเคมี ซึ่งเป็นแบบทดสอบมาตรฐานเกี่ยวกับความเข้าใจ เรื่องไฟฟ้าเคมีในชั้นเรียนวิชาเคมี และให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนเมื่อนักเรียนได้ผ่านการเรียนโดยการสอนแบบเกมไพ่แล้ว โดยแบบทดสอบนี้จะแยกเป็น 3 ส่วน คือ การประยุกต์ใช้ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน การเขียนแผนภาพเซลล์ และศักย์ไฟฟ้าของเซลล์ พบว่า การเรียนทั้งหมดทำให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นโดยรวมร้อยละ 80.70 นักเรียนมีความเข้าใจสูงสุดในเรื่องศักย์ไฟฟ้าของเซลล์โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 95.51 อย่างไรก็ตามเรื่องการประยุกต์ใช้ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานที่นักเรียนสามารถทำคะแนนเฉลี่ยได้น้อยกว่า ร้อยละ 60 ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะการประยุกต์ใช้ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานจะต้องใช้ในหลักสูตรไฟฟ้าเคมีต่อไป ดังนั้นการจัดการเรียนและการจัดกิจกรรมในรูปแบบใหม่ (เกมไพ่) ควรได้รับการพิจารณาและประเมินสำหรับการจัดการหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Title Alternate The comparison between an effectiveness of conventional lecture and card game teaching in learning in electrochemistry