คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทญี่ปุ่น : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ ในจังหวัดชลบุรี

Titleคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทญี่ปุ่น : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ ในจังหวัดชลบุรี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsสุภาวดี อินทพันธ์
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHD ส839ค
Keywordsบริษัทญี่ปุ่น--พนักงาน--ความพอใจในการทำงาน, พนักงานบริษัท--ความพอใจในการทำงาน, อุตสาหกรรมยานยนตร์--ชลบุรี
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทญี่ปุ่นและเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทญี่ปุ่น วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmatic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบแบบที (t-test) การทดสอบแบบเอฟ (F-test) และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson?s Product Moment Correlation Coefficient)
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1.คุณภาพชีวิตการทำงานด้านการได้รับความคุ้มครองในปัญหาพื้นฐานในการทำงานของพนักงานบริษัทญี่ปุ่น อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านค่าตอบแทนในการทำงาน ด้านสวัสดิการ ด้านวัน/เวลาในการทำงานและวันหยุด ด้านระบบรักษาความปลอดภัยในการทำงาน ด้านความมั่งคงในการทำงาน อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ด้านตรวจร่างกายอยู่ในระดับมาก
2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทญี่ปุ่น ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านการศึกษา และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมส่วนบุคคล

Title Alternate Quality of working life of Japanese company employees : a case study of the automotive industry in Chonburi province