การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Titleการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsสอนทิพ ขุนบูลาน
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHM101 ส478
Keywordsการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม, การเปลี่ยนแปลงทางสังคม--ลาว, วัฒนธรรม
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 166 คน เป็นนักศึกษาปริญญาตรีของศูนย์การศึกษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาวิทยาเขตดงโดก มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นในการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยเห็นด้วย (ร้อยละ 74.3) ด้านการรับรู้คุณค่าทางวัฒนธรรมมีนักศึกษาเห็นด้วย (ร้อยละ 64.5) แต่มีนักศึกษาไม่เห็นด้วยต่อผลเสียจากการละเลยวัฒนธรรม (ร้อยละ 62.4) และเห็นด้วยต่อผลดีจากการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี (ร้อยละ 64.1) และไม่เห็นด้วยต่อการแพร่กระจายวัฒนธรรมตะวันตก (ร้อยละ 35.9) ส่วนความคิดเห็นต่อนโยบายการอนุรักษ์วัฒนธรรมนั้นพบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อนโยบายการอนุรักษ์วัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.76) มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย =4.34) และรับรู้ต่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.70)

Title Alternate A study of students' opinions about cultural change in the Lao people's democratic republic