การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสารในชีวิตประจำวัน

Titleการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสารในชีวิตประจำวัน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsเปรมจิตต์ ลาสา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberLB ป712ก
Keywordsกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน, วิทยาศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน, สารในชีวิตประจำวัน
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง สารในชีวิตประจำวัน และสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนข้างต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 1 ห้องเรียนรวม 14 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสารในชีวิตประจำวัน จัดเนื้อหาเป็น 3 หน่วยย่อย คือ รอบรู้เรื่องสาร เมื่อสารเปลี่ยนแปลง และสารรอบตัว โดยนักเรียนจะเรียนเนื้อหาแต่ละหน่วยย่อยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์จนครอบ 3 หน่วย การวัดผลประเมินใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การทดสอบค่าที (t-test) ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนและการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดในด้านการเพิ่มความเข้าใจในบทเรียนเป็น 4.71 (จากค่าคะแนนเต็ม 5.00)

Title Alternate The study of science learning achievement using computer-assisted instruction on the topic of substances in the daily life
Fulltext: