การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความหลากหลายของพืช โดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความหลากหลายของพืช โดยใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsเบญจพร รีพล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQK บ783ก
Keywordsความหลากหลายของพืช, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, พืช--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา), สวนพฤกษศาสตร์, สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, แผนการจัดการเรียนรู้
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องความหลากหลายของพืชโดยใช้พฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ตัวอย่างประชากรที่อาศัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 46 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ผลจากการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเมื่อใช้สวนพฤกษศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยความก้าวหน้า คิดเป็น 17.55% และค่า t-test เท่ากับ 24.03 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่ามีความพึงพอใจสูงสอดคล้องตอบสนองกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้

Title Alternate The development of plant diversity achievement by school botanical garden