การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนโดยใช้กิจกรรมเน้นปฏิบัติจริง เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนโดยใช้กิจกรรมเน้นปฏิบัติจริง เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsบังอร ชูไทย
Degreeวท.ม (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา)
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQ บ248
Keywordsผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--ทัศนคติ
Abstract

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และความคงทนของความรู้ เรื่อง อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ตลอดจนสำรวจเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมเน้นปฏิบัติจริง จำนวน 12 ชั่วโมง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 41 คน โรงเรียนพังเคนพิทยา อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด 4 ตัวเลือก แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 0.64 นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดี และเมื่อเวลาผ่านไป 40 วัน พบว่า นักเรียนมีคะแนนความคงทนของความรู้น้อยกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Title Alternate Enhancement of learning achievement and attitude towards learning science using hands-on activities of basic electronics for grade 9 students
Fulltext: