ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Titleปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsพรพรรณ ภักดี
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHG พ247
Keywordsธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร--ลูกจ้าง--ทัศนคติ, พฤติกรรมพนักงาน
Abstract

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กร และคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และ 4)เพื่อสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 335 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1)แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 2)แบบสอบถามพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดี จำนวน 24 ข้อ 3)แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร จำนวน 21 ข้อ และ 4)แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน จำนวน 35 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.842, 0.705 และ 0.907 ตามลำดับ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาร การวิเคราะห์ความแตกต่าง การวิเคราะห์ความแปรปรวน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์สมการถดถอย
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 335 คน ส่วนใหญ่เป็นพนักงานเพศชาย (ร้อยละ 55.80) อายุน้อยกว่า 25-30 ปี (ร้อยละ 42.10) มีสถานภาพสมรส หม้าย/หย่าร้าง (ร้อยละ 70.40) อายุการทำงาน 1-5 ปี (ร้อยละ 43.30) เงินเดือน 15,001-20,000 บาท (ร้อยละ 32.20) มีพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อายุการทำงาน และเงินเดือนไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีของธนาคาร โดยความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตการทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลางกับพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความผูกพันต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตในการทำงานสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเป็นพนักงานที่ดีได้ร้อยละ 26.90

Title Alternate Factors affecting organizational citizenship behavior of employees of bank for agriculture and agricultural co-operatives in the lower Northeastern region
Fulltext: