ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจค้าปลีกของผู้ประกอบการชาวจีนในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Titleปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจค้าปลีกของผู้ประกอบการชาวจีนในนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsนิดตา สุขเสริม
Degreeบธ.ม (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF น572
Keywordsธุรกิจค้าปลีก, ธุรกิจค้าปลีก--สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ผู้ประกอบการ
Abstract

การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจค้าปลีกของผู้ประกอบการชาวจีน ในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว และศึกษาปัจจัยแต่ละด้านที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของผู้ประกอบการชาวจีน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกชาวจีนในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว จำนวน 207 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบปลายปิด และปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน โดยจำแนกออกเป็น 2 กลุ่มปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งประกอบด้วย ด้านนโยบายภาครัฐ ขนาด ตลาด อัตราภาษี-อากร อัตราแลกเปลี่ยน และวัฒนธรรม ปัจจัยภายในของผู้ประกอบการ ประกอบด้วย ด้านประสบการณ์ ทักษะในการบริหารจัดการ ความสัมพันธ์และเครือข่าย และกลยุทธ์ความได้เปรียบคู่แข่งด้านราคาสำหรับการตัดสินใจลงทุน ซึ่งวัดด้วยผลตอบแทนจากการลงทุน ประกอบด้วย ยอดขายและกำไร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอัตราภาษี-อากร ด้านอัตราแลกเปลี่ยน ด้านความสัมพันธ์และเครือข่าย อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งหมายถึงอัตราขยายตัวของกิจการเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มียอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นในระหว่างร้อยละ 1-10 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจัยต่าง ๆ และการตัดสินใจ ลงทุน พบว่า อัตราภาษา-อากร ความสัมพันธ์และเครือข่าย มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในทางบวก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (r) ในระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Title Alternate Factors influencing investment decisions in retail businesses of Chinese entrepreneurs in vientiane capital, Lao people's democratic republic
Fulltext: