ความต้องการของผู้ป่วยเบาหวานต่อการเยี่ยมบ้านของสหวิชาชีพ กรณีศึกษาหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ จังหวัดยโสธร

Titleความต้องการของผู้ป่วยเบาหวานต่อการเยี่ยมบ้านของสหวิชาชีพ กรณีศึกษาหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ จังหวัดยโสธร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsอุษณีพร วิรุฬห์วาณิช
Degreeเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA อ863ค
Keywordsเบาหวาน--ผู้ป่วย--ไทย--ยโสธร
Abstract

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้โดยเเนวทางการรักษาในปัจจุบันคือ
การใช้ยาร่วมกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวาน เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย
นอกจากนี้ยังมีเเนวทางการรักษาเเบบอื่นๆ เช่น การเยี่ยมบ้านของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อช่วยให้
ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ เเต่ยังพบว่าผู้ป่วยบางส่วนยังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้

URLhttp://medias.lib.ubu.ac.th/medias/pdf/fulltext1/ethesis/Usaneepon_Vi/abstract.pdf
Title Alternate Diabetic patients' preferences on home health care by multi-professional team : a case study of primary care unit at Dr. Hann Hospital, Yasothon