การศึกษาการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องทศนิยมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Titleการศึกษาการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องทศนิยมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsศักดิ์สิทธิ์ มาประสม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA ศ332
Keywordsคณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา), ทศนิยม--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา), ทศนิยม--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Abstract

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และหาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ก่อนเรียนและหลังเรียน สื่อการเรียนถูกพัฒนาด้วยโปรแกรม Macromedia Flash CS3 ตามมาตรฐาน SCORM เพื่อใช้ในระบบการจัดการเรียนการสอน Moodle และพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ถูกวัดความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
ผลการศึกษาพบว่าสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพที่ระดับ 71.02/71.43 ซึ่งน้อยกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น โดยดัชนีประสิทธิผลของสื่อการสอนซึ่งคิดจากคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน เท่ากับ 0.4937 โดยเฉลี่ยนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับปานกลาง

Title Alternate A study of using E-learning in teaching decimal system for grade 6 students
Fulltext: