การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยชุดกิจกรรมการทดลองแบบ 5E เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์แก้วรีไซเคิลโบซิเกต

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยชุดกิจกรรมการทดลองแบบ 5E เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์แก้วรีไซเคิลโบซิเกต
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsนิตยา หอมกลิ่น
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC น578
Keywordsการสะท้อนแสง--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), การสะท้อนแสง--กิจกรรมการเรียนการสอน, ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการทดลองแบบ 5E เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์แก้วรีไซเคิลโบโรซิลิเกตให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 โดยนำแก้วโบโรซิลิเกตที่แตกหักแล้วมาบดและผสมกับโปตัสเซียมคาร์บอเนต เพื่อเป็นตัวหลอมและเติมไททาเนียมออกไซด์เป็นตัวช่วยเพิ่มดัชนีหักเห ผ่านกระบวนการหลอมที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส และนำไปตัด ขึ้นรูปเป็นเลนส์แก้วรีไซเคิลโบโรซิลิเกต ประกอบด้วย เลนส์นูน และเลนส์เว้า โดยเลนส์ที่สร้างดัชนีหักเหเท่ากับ 1.56 นำมาเป็นอุปกรณ์การทดลองในเรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์ด้วยการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ในรายวิชาฟิสิกส์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จำนวน 31 คน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการทดลองแบบ 5E เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์แก้วรีไซเคิลโบโรซิลิเกต โดยชุดกิจกรรมการทดลองที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.35/76.61 ซึ่งเป็นค่าประสิทธิภาพที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 มีค่าเฉลี่ยของความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 49.5 ความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากที่เรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการทดลองแบบ 5E เรื่องการหักเหของแสงผ่านเลนส์แก้วรีไซเคิลโบโรซิลิเกต อยู่ในระดับพึงพอใจมาก

Title Alternate The use of 5E model to improve students' academic achievement on refraction of light through lens uni including recycled borosilicate glass
Fulltext: