การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไฟฟ้าเคมี

Titleการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับนักเรียนห้องวิทยาศาสตร์ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไฟฟ้าเคมี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2554
Authorsอารีรัตน์ มัฐผา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD อ663
Keywordsกิจกรรมการเรียนการสอน, เคมีไฟฟ้า--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), เคมีไฟฟ้า--กิจกรรมการเรียนการสอน
Abstract

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 4 ประการ คือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสังเคราะห์ ทักษะการคิดวิจารณญาณ และทักษะการคิดสร้างสรรค์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดจนศึกษาความก้าวหน้าของทักษะการคิดและความก้าวหน้าทางการเรียน เรื่องไฟฟ้าเคมี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ จากการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าของทักษะการคิดวิเคราะห์เท่ากับ 0.36 ทักษะการคิดวิเคราะห์ เท่ากับ 0.37 ทักษะการคิดวิจารณญาณ เท่ากับ 0.31 และทักษะการคิดสร้างสรรค์เท่ากับ 0.61 อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่าความถี่ของพฤติกรรมที่บ่งชี้ทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนส่วนใหญ่มีร้อยละของทักษะการคิดสร้างสรรค์สูงกว่าทักษะการคิดด้านอื่น ๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 88.33 ส่วนทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิดวิจารณญาณ คิดเป็นร้อยละ 75.97, 71.67 และ 63.47 ตามลำดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีความก้าวหน้าทางการเรียน เท่ากับ 0.71 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่ 3.86

Title Alternate Enhancing higher-order thinking skills for science classroom students using science project-based in electronchemistry
Fulltext: