การพัฒนาบทเรียนบนอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี

Titleการพัฒนาบทเรียนบนอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2550
Authorsวชิรวิชย์ ลิมปวิทยากุล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRC ว152
Keywordsกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม, การเรียนการสอนผ่านเว็บ, การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี--การดูแล, ผู้ติดเชื้อเอชไอวี--การดูแล--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน, โรคเอดส์--คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
Abstract

การวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ CAI บนอินเตอร์เน็ต และเพื่อเพิ่มพูนความรู้สำหรับผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อให้มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการกินยาต้านไวรัสเอดส์อย่างถูกต้องและต่อเนื่องสม่ำเสมอ
บทเรียนบนอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อเขียนด้วยโปรแกรม Macromedia Flash เก็บฐานข้อมูลด้วย MySQL และเชื่อมด้วยภาษา PHP โดยสร้างเครื่องมือเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ พร้อมกับทดสอบแบบ Alpha testing พบว่าทุกคำถามมีค่าสัมประสิทธิเป็นบวกและมีความน่าเชื่อถือสูง โดยมีผู้ประเมิน 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาและด้านระบบคอมพิวเตอร์ พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างแบบ Beta testing พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวีอยู่ในระดับพอใช้ และพบว่า บทเรียนอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ดูแลเด็กติดเชื้อเอชไอวี มีประสิทธิผลมีค่าเท่าดับ 0.69 แสดงว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นในเรื่องความรู้เรื่องโรคเอดส์ โรคติดเชื้อฉวยโอกาส ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาต้านไวรัส การกินยาค้านไวรัสอย่างถูกต้อง และการดูแลสุขภาพทั่วไปของเด็ก

Title Alternate A development of an internet learning program for the HIV-child's caretakers
Fulltext: