การสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์อนุพันธ์ของคาร์บาโซลที่มีคุณสมบัติเป็นสารเรืองแสงและสารส่งผ่านประจุบวกสำหรับไดโอดเรืองแสงที่มีสารอินทรีย์เป็นสารเรืองแสง

Titleการสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์อนุพันธ์ของคาร์บาโซลที่มีคุณสมบัติเป็นสารเรืองแสงและสารส่งผ่านประจุบวกสำหรับไดโอดเรืองแสงที่มีสารอินทรีย์เป็นสารเรืองแสง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsพิชญาดา สุยะรา
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD พ639ก
Keywordsคาร์บาโซล, สารเรืองแสง, เดนไดรเมอร์, ไดโอด, ไดโอดเรืองแสง
Abstract

งานวิจัยนี้รายงานการสังเคราะห์และพิสูจน์เอกลักษณ์ของโมเลกุลที่มีสมบัติเป็นสารเรืองแสงชนิดใหม่ที่ให้แสงสีน้ำเงินและสามารถส่งผ่านประจุบวก เพื่อใช้ในไดโอดเรืองแสงที่มีชั้นสารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์ โมเลกุลเป้าหมายคือ 2,7Bis(3,6-bis(4-(N,N-diphenylamino)phenyl)carbazol-9-yl)carbazol-9-yl)-9,9-bis-n-hexylfluorene (18) ซึ่งสามารถสังเคราะห์โมเลกุลเป้าหมายโดยใช้ปฏิกิริยา alkylation, aromatic electrophillic bromination, Ullman coupling และ Suzuki coupling โดยที่โมเลกุลเป้าหมายได้ทำการพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิค 1H-NMR, 13C-NMR, UV-Vis และ IR และจากการพิสูจน์เอกลักษณ์ด้วยเทคนิคดังกล่าว ทำให้พบว่าโมเลกุลที่สังเคราะห์ขึ้นมีโครงสร้างตรงกับโครงสร้างโมเลกุลเป้าหมาย

Title Alternate The synthesis and characterization of light-emitting hole transporting material based on carbazole derivatives for organic light-emitting diodes, oleds
Fulltext: