ความรู้ ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้รับบริการแพทย์แผนไทยในศูนย์สุขภาพชุมชนหนองแก ปทุม และหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Titleความรู้ ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้รับบริการแพทย์แผนไทยในศูนย์สุขภาพชุมชนหนองแก ปทุม และหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsจิรวดี พันธการ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberR จ679ค
Keywordsบริการทางการแพทย์, ศูนย์สุขภาพชุมชน\xความพอใจของผู้ใช้บริการ--อุบลราชธานี, สถานบริการสาธารณสุข--ความพอใจของผู้ใช้บริการ--อุบลราชธานี, อนามัยชุมชน--ความพอใจของผู้ใช้บริการ--อุบลราชธานี, แพทย์แผนโบราณ, แพทย์แผนไทย
Abstract

การศึกษาเชิงพรรณา (Description research) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และความพึงพอใจของผู้รับบริการแพทย์แผนไทย ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางสังคมประชากรกับความพึงพอใจของผู้รับบริการแพทย์แผนไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริหารในศูนย์สุขภาพชุมชุนหนองแก ปทุม และหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี รวม 294 คน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2549 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมมาตรฐาน

Title Alternate Knowledge, attitude, and satisfaction of patients treated with Thai traditional medicine of primary care units: a case study in Nong-Kae, Patoom, and Nong-Khon, Muang Ubonratchathani district, Ubonratchathani
Fulltext: