คุณลักษณะของผู้ควบคุมงานก่อสร้างกับผลสัมฤทธิ์ของงานก่อสร้าง : กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Titleคุณลักษณะของผู้ควบคุมงานก่อสร้างกับผลสัมฤทธิ์ของงานก่อสร้าง : กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsเรืองชัย เขียวสด
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTH ร853
Keywordsการก่อสร้าง--การควบคุม, การก่อสร้าง--การจัดการ
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยและความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้ควบคุม
งานก่อสร้าง กับผลสัมฤทธิ์ของงานก่อสร้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มตัวอย่างการศึกษาวิจัย คือ บริษัทที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางราบของหน่วยงานราชการ
และหน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง รวม 120 โครงการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Title Alternate Characteristics of construction foreman and work effectiveness case study on the Northeastern Region of Thailand