การพัฒนาเครื่องดื่มเยลลี่เพื่อสุขภาพที่ผสมสารสกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสีทอง

Titleการพัฒนาเครื่องดื่มเยลลี่เพื่อสุขภาพที่ผสมสารสกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสีทอง
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsนำพล แปนเมือง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
Institutionคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTX น526 2561
Keywordsการปรุงอาหาร (เยลลี่), ถั่งเช่าสีทอง, ผักโขม, สารต้านออกซิเดชัน, เครื่องดื่มเยลลี่เพื่อสุขภาพ
Abstract

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติเป็นที่นิยมในผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องดื่มเยลลี่เพื่อสุขภาพที่บริโภคง่ายและมีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้บริโภค โดยผสมสารสกัดผักโขมและถั่งเช่าสีทองซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น ฤทธิ์ต้านออกซิเดซัน งานวิจัยนี้เตรียมผงแห้งของสารสกัดหยาบผักโขมในน้ำด้วยวิธีการทำแห้งแบบเยือกแข็งได้ผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 55.8 ของน้ำหนักแห้ง สารสกัดหยาบผักโขมมีปริมาณฟีนอลิกรวมและปริมาณฟลาโวนอยด์รวมเท่ากับ 37.57±0.85 มิลลิกรัมต่อกรัม และ 12.68±0.65 มิลลิกรัมต่อกรัมตามลำดับ ส่วนสารสกัดถั่งเช่าสีทองในน้ำมีปริมาณฟีนอลิกรวมเท่ากับ 17.11±3.63 มิลลิกรัมต่อกรัม แต่ไม่พบปริมาณสารฟลาโวนอยด์รวม เมื่อศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของวิตามินซี ซึ่งเป็นสารละลายมาตรฐาน สารสกัดหยาบ ผักโขมและถั่งเช่าสีทองด้วยวิธี DPPH พบว่ามีค่า IC50 เท่ากับ 0.29±0.02, 2.35±0.11 และ 6.87±0.34 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และวิธีABTS+. มีค่า IC50 เท่ากับ 0.22±0.00, 1.55±0.03 และ 6.57±0.30 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ตามลำดับ สูตรตำรับที่เหมาะสมของเครื่องดื่มเยลลี่เพื่อสุขภาพที่ผสมสารสกัดหยาบผักโขมและถั่งเช่าสีทองประกอบด้วย สารสกัดหยาบผักโขมร้อยละ 0.01 คาราจีแนนร้อยละ 0.2 ผงเมล็ดมะขามร้อยละ 0.2 น้ำผึ้งร้อยละ 0.2 แอสพาแตมร้อยละ 2 กรดซิตริกร้อยละ 0.2 พาราเบนคอนเซนเตรทร้อยละ 1 และสารสกัดหยาบถั่งเช่าสีทองในน้ำร้อยละประมาณ 95.5 อุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บไม่มีผลต่อความคงตัวของ Cordycepin เมื่อวิเคราะห์ปริมาณ Cordycepin ในผลิตภัณฑ์พบว่าในวันเริ่มต้นมีค่าเท่ากับ 170.03 ไมโครกรัมต่อกรัม เมื่อเก็บผลิตภัณฑ์นาน 60 วันที่อุณหภูมิ 4 oC, 25 oC และ 43oC มีปริมาณ Cordycepin คงเหลือในผลิตภัณฑ์เท่ากับ 176.53±11.41, 175.01±8.21 และ 168.59±6.50 ไมโครกรัมต่อกรัม ตามลำดับ เมื่อศึกษาความคงสภาพด้านจุลชีวิทยาที่อุณหภูมิ 4 oC และ 25 oC ควรบริโภคผลิตภัณฑ์ก่อน 14 วัน และ 7 วัน ตามลำดับ เมื่อนำมาวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการในผลิตภัณฑ์ พบว่าในผลิตภัณฑ์มีปริมาณวิตามินบี 12 มากที่สุดรวมถึงกรดอะมิโนที่จำเป็นและไม่จำเป็นหลายชนิด (p < 0.05) ดังนั้นผักโขมและถั่งเช่าสีทองสามารถใช้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในเครื่องดื่มเยลลี่เพื่อสุขภาพและนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ นับเป็นการพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทางเลือกสำหรับผู้บริโภค

Title Alternate Development of jelly beverage for health care contained Amaranthes viridid and Cordyceps Militaris crude extracts