การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ โดยจัดการเรียนรูปแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ โดยจัดการเรียนรูปแบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsยามีละห์ ดำเต๊ะ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQM ย246 2561
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, ต่อมไร้ท่อ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, วิทยาศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 3) ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียน และ 4) ศึกษาความคงทนของความรู้ โดยกลุ่มที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 34 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนสตูลวิทยา ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม ขั้นตอนการวิจัยประกอบด้วย การทดสอบก่อนเรียน การจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้รวมระยะเวลา 9 ชั่วโมง และการทดสอบหลังเรียน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 คือ หลังเรียนทันที และครั้งที่ 2 คือ หลังการจัดการเรียนรู้ทั้งหมดผ่านไปแล้ว 15 วัน เก็บข้อมูลจาก 1) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 39 ข้อ และ 2) ใบงานผลการวิจัยพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้นี้มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 81.23/81.45 และ 0.7528 ตามลำดับ นักเรียนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากระดับต่ำกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 24.06) ไปสู่ระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 81.45) ซึ่ง เป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) และนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน () คิดเป็นร้อยละ 75.28 จัดเป็นความก้าวหน้าในระดับสูง นอกจากนี้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนทั้ง 2 ครั้ง ในหัวข้อฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อฮอร์โมนจากต่อมใต้สมอง ฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์พาราไทรอยด์ ฮอร์โมนจากตับอ่อน ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต และฮอร์โมนจากอวัยวะเพศ ต่อมไพเนียล และอวัยวะอื่น ๆ ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .05 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความคงทนของความรู้ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในหัวข้อเหล่านี้

Title Alternate The development of grade 11 students' learning achievement on endocrine system using science inquiry approach
Fulltext: