การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสมบัติของสารพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสมบัติของสารพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2561
Authorsบุษยา แสงทอง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQH บ677ก 2561
Keywordsการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 อี, ชีววิทยา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), โครโมโซม -- การศึกษาและการสอน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจมโนมติ ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องสมบัติของสารพันธุกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ 5Es กลุ่มที่ศึกษา คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 34 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เก็บข้อมูลจาก 1) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจมโนมติ ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นข้อสอบแบบตัวเลือกสองลำดับขั้นที่ผู้วิจัยปรับปรุงมาจากแนวคิดของ Treagust และคณะ (2002) โดยตอนที่ 1 เป็นคำตอบแบบปรนัย 2 หรือ 4 ตัวเลือก และตอนที่ 2 เป็นการให้เหตุผลของคำตอบที่เป็นไปได้ที่มีลักษณะเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 22 ข้อ 2) ใบงาน และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ ผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้นี้มีประสิทธิภาพ (E1/E2 ) เท่ากับ 85.48/83.35 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ (E.I.) เท่ากับ 0.7670 ทำให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน () คิดเป็นร้อยละ 76.70 จัดเป็น ความก้าวหน้าในระดับสูง ทำให้นักเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากระดับไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (ร้อยละ 29.41) ไปสู่ระดับดีเยี่ยม (ร้อยละ 83.56) ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์หลังเรียน (83.54±23.62) สูงกว่าก่อนเรียน (29.60±34.53) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) ระดับความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ของนักเรียน เรื่องสมบัติของสารพันธุกรรม พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์หลังเรียนในระดับที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและมีความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ในระดับที่คลาดเคลื่อนลดลง และนักเรียนทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมา (4.22±0.49)

Title Alternate The development of grade 12 students' learning achievement and scientific conceptual understanding in topic of genetic material characteristics using 5Es inquiry instruction