ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดยโสธร

Titleปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดยโสธร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsมธุรส ตรีแสน
Degreeเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ม142ป
Keywordsการออกกำลังกาย, ข้าราชการและพนักงาน--สุขภาพและอนามัย, พฤติกรรมสุขภาพ, ยโสธร--ข้าราชการและพนักงาน--สุขภาพและอนามัย
Abstract

การวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดยโสธร สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการศีกษาพบว่า เจ้าหน้าที่มีการออกกำลังกายร้อยละ 80 แต่เป็นการออกกำลังกายอย่างถูกต้องเพียงร้อยละ 12.59 และวิธีการออกกำลังกายที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ ขี่จักรยาน เต้นแอโรบิค วิ่งเหยาะ เดินเร็ว แบตมินตัน ปัจจัยร่วมได้แก่ อายุ ตำแหน่ง มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ปัจจัยด้านความรู้-การรับรู้ ได้แก่ การรับรู้อุปสรรคต่อการออกกำลังกายมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Title Alternate Factors relating exercise behaviors of the officers at community hospital, Yasothon province
Fulltext: