การออกแบบการทดลองและหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในระบบระบุตำแหน่งภายในอาคาร

Titleการออกแบบการทดลองและหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมเพื่อลดความคลาดเคลื่อนในระบบระบุตำแหน่งภายในอาคาร
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2560
Authorsปานทิพย์ จันทร์สมุด
Degreeวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
Institutionคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTK ป547 2560
Keywords-ระบบสื่อสารข้อมูล, การลดความคลาดเคลื่อน, ระบบระบุตำแหน่ง, ระบบแสวงหาข้อมูล--เครื่องมือและอุปกรณ์, อุปกรณ์ตรวจจับ
Abstract

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนอการออกแบบและสร้างระบบระบุตำแหน่งภายในอาคารด้วย เทคโนโลยีอัลตร้าไวด์แบนด์และทำการออกแบบการทดลองหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อลด ความคลาดเคลื่อนในระบบ ระบบประกอบด้วยโมดูลอัลตร้าไวด์แบนด์ จำนวน 5 ตัว ได้แก่ ตัวส่ง สัญญาณหรือแองเคอร์ จำนวน 4 ตัว และตัวรับสัญญาณหรือแท็ก จำนวน 1 ตัว คอมพิวเตอร์และ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นทำหน้าที่เป็นตัวประมวลผล ระยะทางระหว่างตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ คำนวณโดยวิธีทูเวย์เร้นจ์จิงแบบสมมาตร จากนั้นใช้วิธีสามเหลี่ยมระยะในการระบุตำแหน่ง ทำการทดลองโดยการเปลี่ยนพารามิเตอร์ที่คาดว่าจะมีผลต่อความคลาดเคลื่อนในการระบุตำแหน่ง ได้แก่ ความสูงของตัวส่งสัญญาณ ลักษณะการวางของตัวส่งสัญญาณ รูปแบบการวางของตัวส่งสัญญาณและ จำนวนของตัวส่งสัญญาณ ผลการทดลองในพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง พบว่าความสูงของตัวส่งสัญญาณที่ ระดับ 0.5 เมตร ลักษณะการวางของตัวส่งสัญญาณในแนวตั้ง รูปแบบการวางของตัวส่งสัญญาณวางที่ มุมและจำนวนของตัวส่งสัญญาณ 4 ตัว ให้ค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อนในการระบุตำแหน่งที่น้อยที่สุดคือ 0.10152 เมตร และยังพบว่าลักษณะการวางของตัวส่งสัญญาณมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดลองในพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้น ให้ค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อน ในการระบุตำแหน่งที่น้อยที่สุดคือ 0.12147 เมตร ผลการทดลองในสถานที่ใช้งานจริงที่มีสิ่งกีดขวาง ให้ค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อนในการระบุตำแหน่งที่น้อยที่สุดคือ 0.16922 เมตร ส่วนผล การทดลองโดยการตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดในการใช้งานจริงโดยผู้ใช้งานพกตัวรับสัญญาณ ติดตัวไว้ พบว่าค่าเฉลี่ยกำลังสองของความคลาดเคลื่อนในการระบุตำแหน่งที่น้อยที่สุดคือ 0.18968 เมตร

Title Alternate A design of experiment and optimal parameters to improve localization error for indoor positioning system