การส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP กับวิชาเรขาคณิต

Titleการส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP กับวิชาเรขาคณิต
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2556
Authorsพรปวีณ์ ตาลจรุง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQA พ245ก 2556
Keywordsการสอนคณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน--เทคนิค, คณิตศาสตร์--กิจกรรมการเรียนการสอน, ความคิดและการคิด, โปรแกรม GSP
Abstract

การคิดเป็นเรื่องที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ คุณภาพของการคิดดีเป็นเครื่องชี้บ่งถึงสมรรถภาพสมองดี บุคคลที่มีกระบวนการคิดมักได้เปรียบในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและประสบผลสำเร็จในชีวิต การคิดจึงเป็นสมรรถภาพทางสมองที่มีความสำคัญและมีคุณค่า บุคคลจะประสบความสำเร็จได้จะต้องเป็นคนที่มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญจะต้องมีการคิดเชิงวิเคราะห์ที่ดี
การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิเคราะห์ ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP กับวิชาเรขาคณิต การดำเนินการวิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบกึ่งทดลอง ผู้เข้าร่วมวิจัยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 คน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และได้แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 4 คน และกลุ่มควบคุม 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบทดสอบ ใบกิจกรรมปัญหา แบบสังเกตพฤติกรรมด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ และแบบสัมภาษณ์ การคิดเชิงวิเคราะห์ในระหว่างการแก้ปัญหา
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ผ่านการฝึกแก้ปัญหาตามกระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP กับปัญหาทางเรขาคณิตในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นมีขั้นตอนในการคิดเชิงวิเคราะห์ระหว่างการแก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้น ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้รับการฝึกแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP กับปัญหาเรขาคณิตในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนมีความคิดที่จะมุ่งหาเฉพาะคำตอบไม่เกิดกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ระหว่างการแก้ปัญหา

Title Alternate Enhancement of analytical thinking through creative problem solving process by using GSP program on geometry