การพัฒนามโนมติ เรื่อง แรงเสียดทานด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย

Titleการพัฒนามโนมติ เรื่อง แรงเสียดทานด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsเอนก หงษ์ทอง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC อ893ก 2557
Keywordsการพัฒนามโนมติ, การสอนวิทยาศาสตร์, กิจกรรมการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย, ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน, แรงเสียดทาน--การศึกษาและการสอน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจมโนมติทางวิทยาศาสตร์และเสริมสร้างความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงเสียดทานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนจำนวน 45 คน เลือกอย่างเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย ชุดทดลองอย่างง่าย และแบบวัดมโนมติ เรื่อง แรงเสียดทานเป็นการวิจัยแบบกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีมโนมติที่คาดเคลื่อนจำนวน 9 ข้อ หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ POE นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่าความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 0.71 ซึ่งอยู่ในระดับสูง

Title Alternate Developing concept on a frictional force by using predict-observe-explain (POE) technique
Fulltext: