การพัฒนามโนคติ เรื่อง แสงและการมองเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย

Titleการพัฒนามโนคติ เรื่อง แสงและการมองเห็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsภัสสร สอนพิมพ์พ่อ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ภ389ก
Keywordsการพัฒนามโนมติ, การมองเห็น--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), การสอนวิทยาศาสตร์, การสอนแบบทำนาย-สังเกต, ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), อธิบาย, แสง--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยนี้มีจุกประสงค์เพื่อพัฒนามโนมติ เรื่อง แสงและการมองเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 35 คน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย-สังเกต-อธิบายแบบวัดมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง แสงและการมองเห็น ผลการวิจัยพบว่า จากการวิเคราะห์ด้วยสถิติทดสอบสมมติฐาน เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความเข้าใจมโนมติ เรื่อง แสงและการมองเห็น หลังเรียนค่าเฉลี่ยร้อยละ 50.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.23 สูงกว่าก่อนเรียนค่าเฉลี่ยรอบละ 11.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.62 อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 มีการพัฒนาทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มเฉลี่ยเท่ากับ 0.62 อยู่ในระดับปานกลาง โดยนักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบทำนาย-สังเกต-อธิบาย มีความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องแสงและการมองเห็นที่ถูกต้องมากขึ้นทุกมโนมติ

Title Alternate Developing grade 8 students' conceptions on the light and optics using predict-observe-explain (POE)