การพัฒนาแลคติกแอสิดแบคทีเรียที่แยกได้จากอาหารหมักให้มีความสามารถในการนำ DNA เข้าสู่ร่างกายมนุษย์

Titleการพัฒนาแลคติกแอสิดแบคทีเรียที่แยกได้จากอาหารหมักให้มีความสามารถในการนำ DNA เข้าสู่ร่างกายมนุษย์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsศรีสรรค์ ปูพบุญ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQR ศ266ก 2558
KeywordsDNA, สารต้านจุลชีพ, อาหารหมัก, แบคทีเรีย, แบคทีเรียกรดแล็กติก--อาหาร, แลคติกแอสิดแบคทีเรีย
Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแลคติกแบคทีเรียที่เหมาะสมเพื่อนำไปพัฒนาเป็นตัวนำดีเอ็นเอเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ จากการแยกแลคติกแบคทีเรีย (LAB) จากปลาส้มและผักดองได้ LAB จำนวน 42 ไอโซเลต โดยแยกได้จากปลาส้มจำนวน 22 ไอโซเลต (SF-01-SF-22) และได้แยกได้จากผักดองจำนวน 20 ไอโซเลต (SV-01-SV-20) ในบรรดา LAB ที่แยกได้ทั้งหมดมีเพียง 10 ไอโซเลตเท่านั้นที่มีความสามารถในการยับยั้งได้ทั้ง Escherichia coli และ Listeria monocytogenes โดยทั้งหมดเป็น LAB ที่แยกได้จากปลาส้ม (SF-02, SF-03, SF-09, SF-10, SF-12, SF-15, SF-17, SF-18, SF-20 และ SF-22) เมื่อนำ LAB ทั้ง 10 ไอโซเลตดังกล่าวไปศึกษาการทนกรด และเกลือน้ำดี พบว่าเฉพาะ LAB รหัส SF-09 เท่านั้นที่สามารถทนกรดที่ pH เท่ากับ 2 และทนเกลือน้ำดีที่ความเข้มข้นเท่ากับ 0.30% ได้ ด้วยเหตุนี้จึงเลือก LAB รหัส SF-09 เพื่อใช้ในการทดลองต่อไป การตรวจสอบสายพันธุ์ของ LAB รหัส SF-09 โดยวิธี 16S rDNA sequence analysis พบว่า ลำดับเบสของ 16S rDNA ของ LAB ดังกล่าวคล้ายกับลำดับเบสของ 16S rDNA ของ Enterococcus faecium strain LMG 11423 ด้วยเปอร์เซ็นต์ความคล้ายเท่ากับ 99% ดังนั้นจึงเรียก LAB ดังกล่าวว่า E.faecium SF-09 การทดลองนำ DNA vector pFLP1 เข้าสู่เซลล์ของ E.faecium SF-09 โดยวิธี electroporation พบว่าแบคทีเรียดังกล่าวสามารถรับเอส pFLP1 เข้าสู่เซลล์ได้ และพลาสมิดดังกล่าวยังสามารถคงอยู่ภายในเซลล์ของ E.faecium SF-09 ได้นานถึง 100 generation จากคุณสมบัติของ E.faecium SF-09 ที่แบคทีเรียที่แยกได้จากอาหาร สามารถทนกรดที่ pH เท่ากับ 2 และทนเกลือน้ำดีที่ความเข้มข้นเท่ากับ 0.3% และยังสามารถรับ pFLP1 เข้าสู่เซลล์ได้ ทำให้ E.faecium SF-09 เป็นแบคทีเรียที่มีศักยภาพที่จะนำไปปรับปรุงสายพันธุ์ให้เป็นตัวนำ DNA เข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ต่อไป

Title Alternate Development of lactic acid bacteria isolated from fermented food for being able to deliver DNA into human body