การศึกษาความเข้าใจเชิงมโนมติและทักษะการทดลอง เรื่องสารชีวโมเลกุลโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Titleการศึกษาความเข้าใจเชิงมโนมติและทักษะการทดลอง เรื่องสารชีวโมเลกุลโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsปราญชลี นนทะวัน
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQH ป444ก 2558
Keywordsความเข้าใจเชิงมโนมติ, ชีวโมเลกุล--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), ชีวโมเลกุล--กิจกรรมการเรียนการสอน, ทักษะการทดลอง, วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจเชิงมโนมติก่อนเรียนและหลังเรียน ทักษะการทดลอง และความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู่ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น แบบแผนการวิจัยคือแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนและทดสอบเฉพาะหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 44 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะและแบบทดสอบ 3 ตอน จำนวน 20 ข้อ แบบประเมินทักษะการทดลอง และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน และสถิติสหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะมีคะแนนมโนมติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 เมื่อเรียงลำดับมโนมติที่ถูกต้องสมบูรณ์รายเนื้อหาจากคะแนนมากไปหาน้อยได้แก่ กรดนิวคลีอิก คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และลิพิด ตามลำดับ ในเรื่องลิพิดนักเรียนมีมโนมติที่คลาดเคลื่อนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.75 เพราะนักเรียนขาดความสามาถในการเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนมโนมติกับความมั่นใจในการตอบคำถามมีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับสูง สำหรับผลการทดลองด้านทักษะการทดลอง พบว่า ร้อยละของคะแนนทักษะการปฏิบัติการทดลองมากที่สุด และร้อยละของคะแนนทักษะการบันทึกผลการทดลองน้อยที่สุด และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น อยู่ในระดับมาก

Title Alternate The study of conceptual understanding and experimental skill of biomolecules by using 5E inquiry learning cycle for grade 10 students