บทบาทของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดของสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดศรีสะเกษ

Titleบทบาทของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดของสำนักงานคุมประพฤติ จังหวัดศรีสะเกษ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2555
Authorsบุญเรือง กาฬเนตร
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHV บ548บ 2555
Keywordsการคุมประพฤติ, การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, ชุมชน--การมีส่วนร่วมของประชาชน, ผู้กระทำผิด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น--บทบาทและหน้าที่
Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) บทบาทชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำผิด (2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำผิด (3) เปรียบเทียบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำผิดจากผลการศึกษาผลการดำเนินงานของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ (4) ปัญหา แนวทางการพัฒนาบทบาทชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำผิด ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชนที่ผ่านการอบรมสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ ที่ลงนามพันธะสัญญาความร่วมมือกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 204 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สรุปได้ดังนี้
(1)บทบาทชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในชุมชน อยู่ในระดับดี โดยที่ปฏิบัติงานด้านการติดตาม สอดส่องดูแลผู้กระทำผิดมากที่สุด
(2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำผิดอยู่ในระดับดี โดยที่ชุมชนเกิดความสงบสุข ชุมชนมีจำนวนผู้กระทำผิดลดลง และผู้กระทำผิดอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุข
(3) ชุมชนมีบทบาทในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำผิดมากกว่า อปท. เนื่องจากมีความใกล้ชิดผูกพันในชุมชน
(4) แนวทางการพัฒนาบทบาทชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำผิดในด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงาน คือ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษเปิดโอกาสให้ชุมชน/อปท. ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและด้านการส่งเสริมกิจกรรม คือ การได้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่่าง ๆ ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ

Title Alternate Role of community and local administration in offenders' change of behavior at Sisaket Provincial Probation Office