การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารและสมบัติของสาร โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsสุกัญญา ทีงาม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ส739ก 2558
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), สสาร--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความก้าวหน้าทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ เรื่อง สารและสมบัติของสาร แบบแผนการวิจัยที่ใช้คือ การทดลองแบบกลุ่มเดี่ยว สอบก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 39 คน ในภารเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน และความก้าวหน้าทางการเรียน ผลการศึกษา พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความก้าวหน้าทางการเรียนรายชั้นเรียนในระดับปานกลางโดยมีค่าจีเท่ากับ 0.68 สำหรับความก้าวหน้ารายบุคคล มีค่าจีอยู่ในระดับสูงของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็น ร้อยละ 41.03 และมีค่าจีอยู่ในระดับปานกลางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคิดเป็น ร้อยละ 58.97 โดยไม่มีนักเรียนที่มีความก้าวหน้าทางการเรียนในระดับต่ำ สำหรับความก้าวหน้ารายเนื้อหา พบว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าสูงสุด คือ เรื่องสารเนื้อเดียว สารเนื้อผสมมีค่าอยู่ในระดับสูง ส่วนเรื่องการจำแนกสารมีความก้าวหน้าต่ำที่สุดมีค่าอยู่ในระดับสูง ค่าจีอยู่ระหว่าง 0.75-0.85 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

Title Alternate Enhancement of learning achievement on matter and its properties by inquiry learning for grade 7 students