การส่งเสริมการตลาดของสินค้าประเภทซอสปรุงรสที่ส่งผลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Titleการส่งเสริมการตลาดของสินค้าประเภทซอสปรุงรสที่ส่งผลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsศิลา นรมัตถ์
Degreeบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Institutionคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHF ศ536ก 2558
Keywordsกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค, การจัดการตลาด, การตลาด, การส่งเสริมการขาย, พฤติกรรมผู้บริโภค
Abstract

การวิจัยการส่งเสริมการตลาดสินค้าประเภทซอสปรุงรสที่มีผลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกระบวนการรับรู้การส่งเสริมการตลาดของสินค้าประเภทซอสปรุงรสที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และ (3) ศึกษาการส่งเสริมการตลาดของสินค้าประเภทซอสปรุงรสที่มีผลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 406 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยเชิงพหุ
ผลการวิจัย พบว่า (1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริโภคที่แตกต่างกันมีผลต่อกระบวนการรับรู้การส่งเสริมการตลาดของสินค้าประเภทซอสปรุงรสที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (2) รูปแบบการส่งเสริมการตลาดสินค้าประเภทซอสปรุงรส ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การส่งเสริมโดยพนักงานขาย การตลาดทางตรง และการประชาสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์กับกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (3) รูปแบบการส่งเสริมการตลาดสินค้าประเภทซอสปรุงรส ได้แก่ การส่งเสริมการขาย การส่งเสริมโดยพนักงานขาย การตลาดทางตรง และการประชาสัมพันธ์ มีผลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 โดยรูปแบบการส่งเสริมการตลาดสินค้าประเภทซอสปรุงรสด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยรูปแบบการส่งเสริมการตลาดสินค้าประเภทซอสปรุงรสด้านการส่งเสริมการขาย มีผลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีมากที่สุด (4) การส่งเสริมการตลาดสินค้าประเภทซอสปรุงรสมีอิทธิพลต่อกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยละ 78.3

Title Alternate Marketing promotion of sauce products influencing perception process of customer in Mueang district, Ubon Ratchathani province
Fulltext: