การพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์ ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Titleการพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์ ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsวีรนุช อุดมคำ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ว827ก 2558
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น, มโนมติวิทยาศาสตร์, เคมี--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์ด้วยวัฎจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนารีนุกูล จำนวน 96 คน ผลการวิเคราะห์ร้อยละของนักเรียนที่มีมโนมติผิด คลาดเคลื่อน และถูกต้อง พบว่าก่อนเรียนนักเรียนมีมโนมติผิด คาดเคลื่อน และถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 66.32, 31.94 และ 1.74 ตามลำดับ และหลังเรียนนักเรียนมีมโนมติผิด คาดเคลื่อน ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 13.66, 36.70 และ 49.64 ตามลำดับ จากการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน พบว่า นักเรียนมีคะแนนมโนมติหลังเรียน (mean 39.91 และ SD 7.94 ร้อยละ 66.52) สูงกว่าก่อนเรียน (mean 10.05 และ SD 3.70 ร้อยละ 16.75) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนแบบปกติอยู่ในระดับปานกลาง (=0.60) แสดงว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น สามารถพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์เรื่องปฏิกิริยารีดอกซ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Title Alternate Development of scientific conceptual understanding of redox reactions by using 5E inquiry learning cycle for grade 12 students