การสำรวจมโนมติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องรูปร่างโมเลกุลและสมบัติของสารโคเวเลนต์โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

Titleการสำรวจมโนมติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องรูปร่างโมเลกุลและสมบัติของสารโคเวเลนต์โดยการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsวรุนันท์ ช้อยกิตติพันธ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ว337ก 2558
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, มโนมติวิทยาศาสตร์, เคมี--การศึกษาและการสอน
Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบและสำรวจคะแนนมโนมติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแบบทั้งชั้นเรียนและรายเนื้อหาเรื่อง รูปร่างโมเลกุลและสมบัติของสารโคเวเลนต์ของรักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ แบบแผนการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 37 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ และแบบวัดมโนมติวิทยาศาสตร์ชนิดเลือกตอบพร้อมให้เหตุผลจำนวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย มโนมติวิทยาศาสตร์แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มโนมติที่สมบูรณ์ มโนมติที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ มโนมติที่คาดเคลื่อนบางส่วน มโนมติที่คาดเคลื่อน และไม่มีมโนมติ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนนมโนมติวิทยาศาสตร์ทั้งชั้นเรียนและรายเนื้อหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเรียนรู้แบบสืบเสาะสามารถเพิ่มมโนมติที่สมบูรณ์และมโนมติที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ในการสอบก่อนเรียนจากร้อยละ 9.64 เป็น 80.94 ในการสอบหลังเรียน ในขณะที่มโนมติที่คาดเคลื่อนบางส่วน มโนมติที่คาดเคลื่อน และไม่มีมโนมติลดลงจากร้อยละ 90.54 ในการสอบก่อนเรียนเป็น 19.06 ในการสอบหลังเรียน โดยเนื้อหาเรื่องรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์พบว่า นักเรียนมีมโนมติวิทยาศาสตร์สูงที่สุด จากร้อยละ 18.92 เป็น 84.05

Title Alternate Surveying grade 10 students' scientific concepts about molecular shapes and properties of covalent compounds by using inquiry learning