การพัฒนาทักษะการต่อวงจรไฟฟ้าด้วยบอร์ดจำลอง ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ตามกฎของโอห์ม

Titleการพัฒนาทักษะการต่อวงจรไฟฟ้าด้วยบอร์ดจำลอง ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ตามกฎของโอห์ม
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsปัญญา วิฉันเภท
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ป524ก 2557
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, บอร์ดจำลอง, ฟิสิกส์--การศึกษาและการสอน, วงจรไฟฟ้า--การศึกษาและการสอน
Abstract

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการต่อวงจรไฟฟ้า ด้วยบอร์ดจำลอง ตามกฎของโอห์ม กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 35 คน โดยเลือกแบบเจาะจง การทดลองจะใช้แบบทดสอบมาตรฐาน DIRECT version 1.2 จำนวน 12 ข้อ โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของข้อสอบชุดนี้ก่อนเพื่อวัดความรู้ความเข้าใข ผลปรากฏว่า นักเรียนสามารถทำคะแนนในภาคทฤษฎีเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ หลังจากนั้นเป็นการทดสอบความรู้และทักษะในการต่อวงจรตามรูปที่แสดงในแบบทดสอบก่อนใช้บอร์ดจำลอง ผลการทดสอบต่อวงจรไฟฟ้าไม่มีนักเรียนที่สามารถทำคะแนนผ่านเกณฑ์ได้ แต่เมื่อนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติต่อวงจรจากบอร์ดจำลองแล้ว ทดสอบอีกครั้งผลปรากฎว่ามีนักเรียนทำคะแนนผ่านเกณฑ์ได้ถึงร้อยละ 48.57 และผลคะแนนก่อนและหลังจากการฝึกด้วยบอร์ดจำลองเมืองทดสอบทางสถิติ t-test พบว่า คะแนนทักษะการต่อวงจรไฟฟ้าของนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 มีความก้าวหน้าทางการเรียนเฉลี่ยที่ระดับปานกลางเท่ากับ 0.57 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการฝึกปฏิบัติเรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าด้วยบอร์ดจำลองช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการต่อวงจนมากยิ่งขึ้น

Title Alternate Developing practical skills on electrical DC circuit by using virtual board according to OHM 's law