การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น โดยชุดการสอนแบบสื่่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Titleการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น โดยชุดการสอนแบบสื่่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsเบญจมาภรณ์ อินทร์โสม
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD บ783ก 2558
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น, การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน, ความคงทนในการเรียนรู้, ชุดการสอนแบบสื่อประสม, เคมี--การศึกษาและการสอน, เคมี--การสอนด้วยสื่อ
Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบสื่อประสมตามวัฎจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น เรื่อง เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนและความพึงพอใจต่อเรียนด้วยชุดการสอนแบบสื่อประสม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนปทุมราชวงศา จำนวน 36 คน โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างให้อิสระต่อกัน ผลวิจัยพบว่า ชุดการสอนแบบสื่อประสม มีประสิทธิภาพ 86.69/75.11 ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาชีววิทยาในการเรียนด้วยชุดการสอนแบบสื่อประสมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.32) ทั้งนี้ เนื่องจากมีกิจกรรมที่แปลกใหม่ ได้ลงมือปฏิบัติได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ฝึกให้เรียนรู้โดยการค้นคว้าด้วยตนเอง

Title Alternate The development of learning achievement on chemical basic of organisms using 5E inquiry learning cycle by multimedia learning packages for grade 10 students