การศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทยเพื่อเยาวชน

Titleการศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทยเพื่อเยาวชน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsศนิวาร์ ชยะสฤษดิ์
Degreeศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberTS ศ126ก
Keywordsขนมไทย, บรรจุภัณฑ์, บรรจุภัณฑ์--การออกแบบ
Abstract

การวิจัยเพื่อ 1.ศึกษาประวัติความเป็นมา และรวบรวมประเภทของขนมไทย 2.ศึกษากระบวนการผลิตขนมไทย การยืดอายุการเก็บรักษา จิตวิทยาผู้บริโภค และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทยที่รักษาสิ่งแวดล้อม 3.เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมไทยเพื่อเยาวชนให้สามารถแข่งขันกับขนมประเภทอื่น ๆ ที่มีในท้องตลาด

Title Alternate A design study of Thai confectionery packaging with particular reference to young people
Fulltext: