กิจกรรมการเรียนรู้โดยการลงมือทำชุดทดลองยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์แบบกระดาษจากสารสกัดของพืช สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส

Titleกิจกรรมการเรียนรู้โดยการลงมือทำชุดทดลองยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์แบบกระดาษจากสารสกัดของพืช สำหรับส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในวิชาเคมี เรื่องกรด-เบส
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsมยุรฉัตร ชาวเลย
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ม186ก 2559
Keywordsกรด-เบส เคมี, การลงมือทำ, การสอนวิทยาศาสตร์, กิจกรรมการเรียนรู้, วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), เคมี--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยการลงมือทำชุดทดสอบอินดิเคเตอร์จากสารสกัดของพืชในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบส กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกุดข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้โดยการลงมือทำชุดทดสอบอินดิเคเตอร์แบบกระดาษจากสารสกัดของพืช แบบทดสอบวัดความเข้าใจทางการเรียน เรื่อง กรด-เบส และแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องความเข้าใจของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียนนักเรียนสามารถอธิบายกรดและเบสในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นักเรียนยังมีความพึงพอใจการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดี ผลการวิจัยในครั้งนี้บ่งชี้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการลงมือทำชุดทดสอบอินดิเคเตอร์แบบกระดาษจากสารสกัดของพืชเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในรายวิชาเคมี เรื่อง กรด-เบสสามารถพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนเรื่องกรด-เบส ได้เป็นอย่างดี

Title Alternate Hands-on activities of paper based indicator from plant extracts for promoting student' s learning in acid-base chemistry