การพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลเคมี ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ผสมผสานกับเทคนิคการทำนาย-สังเกต-อธิบาย ในขั้นสร้างความสนใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Titleการพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลเคมี ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ผสมผสานกับเทคนิคการทำนาย-สังเกต-อธิบาย ในขั้นสร้างความสนใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2559
Authorsพนัสดา มาตราช
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD พ196ก 2559
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, มโนมติวิทยาศาสตร์, เคมี--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจมโนมติและแบบจำลองทางความคิด เรื่อง สมดุลเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการทำนาย-สังเกต-อธิบาย จำนวน 10 ชั่วโมง เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบวัดความเข้าใจมโนมติแบบวินิจฉัย 2 ลำดับขั้น และแบบวัดแบบจำลองทางความคิด จากการวิเคราะห์แบบวัดความเข้าใจมโนมติ พบว่า นักเรียนมีคะแนนความเข้าใจมโนมติหลังเรียน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 19.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 6.09) สูงกว่าก่อนเรียน (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.21) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยหลังเรียนมีผลรวมร้อยละของนักเรียนที่ไม่มีความเข้าใจมโนมติและผิด (NU+MU) ลดลงจากก่อนเรียนร้อยละ 29.01 ส่วนผลรวมร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติถูกต้องและไม่สมบูรณ์ (SU+PU) เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนร้อยละ 32.73 และจากการวิเคราะห์แบบจำลองทางความคิดหลังเรียน พบว่าผลรวมร้อยละของนักเรียนที่ไม่มีความเข้าใจมโนมติและผิด (NU+MU) เป็น 15.55 และผลรวมร้อยละของนักเรียนที่มีความเข้าใจมโนมติถูกต้องและไม่สมบูรณ์ (SU+PU) เป็น 68.89 แสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้สามารถพัฒนาความเข้าใจมโนมติเรื่องสมดุลเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Title Alternate Development of scientific conceptual understanding of chemical equilibrium buy using 5E inquiry learning cycle incorporated with predict-observe-explain techniques in the engagement step for grade 11 students