ความพึงพอใจในการบริการของศูนย์สุขภาพชุมชนหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2547

Titleความพึงพอใจในการบริการของศูนย์สุขภาพชุมชนหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี พ.ศ. 2547
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2548
Authorsระเบียบ พิพัฒนมงคล
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberRA ร235
Keywordsศูนย์สุขภาพชุมชน--ความพอใจของผู้ใช้บริการ, สถานบริการสาธารณสุข--ความพอใจของผู้ใช้บริการ, อนามัยชุมชน--ความพอใจของผู้ใช้บริการ
Abstract

การวิจัยเชิงพรรณา เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในบริการของผู้ที่มารับบริการที่ศูนย์สุขภาพชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลและประสบการณ์การรักษาพยาบาลกับความพึงพอใจ

Title Alternate Patient's satisfaction on services of Nom health center at Atsamart, Roi-Et
Fulltext: