ปัจจัยด้านบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสพและการเลิกเสพยาบ้าในผู้แสดงตนทำพันธะสัญญาไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

Titleปัจจัยด้านบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสพและการเลิกเสพยาบ้าในผู้แสดงตนทำพันธะสัญญาไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2549
Authorsพรเพ็ญ ทาริวงศ์
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
Institutionมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberHV พ252ป
Keywordsการเสพยาบ้า, ผู้แสดงตนทำพันธะสัญญาไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด, ยากระตุ้นประสาท, ยาเสพติด, ยาเสพติด--ผู้ป่วย--การบำบัดรักษา
Abstract

การวิจัยเชิงพรรณนา โดยการทดสอบก่อนและหลังการอบรม (Pre-Post test) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ต่อการเสพและเลิกเสพยาบ้า และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับยาบ้าก่อนและหลังการอบรม ในผู้แสดงตนทำพันธะสัญญาไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีกิจกรรมแทรกแซงคือ การจัดอบรมกลุ่มตัวอย่างในรูปแบบการบรรยาย อ๓ิปราย สาธิต ฝึกปฏิบัติและทำกิจกรรมกลุ่ม โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง

Title Alternate Personal and environmental factors related to both drug addiction and quitting trafficker Lue-Amnat district, Amnatchareon province
Fulltext: