การใช้ใบกิจกรรมเชิงรุกเพื่อพัฒนาแนวคิดและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องงานและพลังงาน

Titleการใช้ใบกิจกรรมเชิงรุกเพื่อพัฒนาแนวคิดและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องงานและพลังงาน
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2557
Authorsลัญจกร ทองเรือง
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQC ล237 2557
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, กิจกรรมเชิงรุก, งาน (กลศาสตร์), ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา, พลังงาน, ฟิสิกส์\xการศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวคิดและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องงาน และพลังงานโดยใช้ใบกิจกรรมเชิงรุก ซึ่งในใบกิจกรรมเชิงรุกประกอบด้วยสถานการณ์ตรวจสอบแนวคิด แนวคิดหลัก กราฟ ไดอะแกรม ตัวอย่างการคำนวณ และแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ใบกิจกรรมเชิงรุก แผนการจัดการเรียนรู้โดยอาศัยแนวคิดการจดคำบรรยาย แบบทดสอบวัดความเข้าใจแนวคิดเรื่องงานและพลังงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที และ normalized gain ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนเรื่อง งานและพลังงาน โดยใช้ใบกิจกรรมเชิงรุก มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความก้าวหน้าทางการเรียนรายชั้นเฉลี่ยของแบบทดสอบแบบปรนัยเท่ากับ 0.31 อยู่ในระดับปานกลาง (medium gain) และมีความก้าวหน้าทางการเรียนรายชั้นเฉลี่ยของแบบทดสอบแบบอัตนัย เท่ากับ 0.22 อยู่ในระดับต่ำ (low gain) แสดงว่า การใช้ใบกิจกรรมเชิงรุกช่วยพัฒนาแนวคิดและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องงานและพลังงานของนักเรียนได้

Title Alternate Using active workbooks as a tool to develop concepts and problem-solving skill in work and energy