การพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่องสมดุลเคมี ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ผสมผสานกับเทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบายในขั้นขยายความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Titleการพัฒนาความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่องสมดุลเคมี ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ผสมผสานกับเทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบายในขั้นขยายความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2558
Authorsฮิกมะฮ์ อาแวกะจิ
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQD ฮ418 2558
Keywordsการสอนวิทยาศาสตร์, สมดุลเคมี--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), เคมี--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาความเข้าในมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลเคมีด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ผสมผสานกับเทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบาย ในขั้นขยายความรู้ โดยศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรียะลา จำนวน 53 คน เครื่องมือทดลองในครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ผสมผสานกับเทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบาย เรื่องสมดุลเคมี จำนวน 5 แผน รวม 12 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบวัดความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลเคมี แบบปรนัย ชนิดตัวเลือก 2 ลำดับขั้น จำนวน 30 ข้อ จากการวิเคราะห์มโนมติเป็นร้อยละของมโนมติถูกต้องคลาดเคลื่อนและผิด พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีมโนมติถูกต้องมากที่สุดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ (22.60) มโนมติคาดเคลื่อนมากที่สุดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ภาวะสมดุล (53.00) และ มโนมติผิดมากที่สุดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ (53.60) หลังการจัดการเรียนรู้ พบว่านักเรียนมีมโนมติถูกต้องมากที่สุดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ (58.00) มโนมติคาดเคลื่อนมากที่สุดใน เรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ภาวะสมดุล (33.00) และมโนมติผิดมากที่สุดในเรื่องสมดุลในปฏิกิริยาเคมี (35.00) จากการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยมโนมติหลังเรียน (mean 36.30. SD 7.13) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยมโนมติก่อนเรียน (mean 22.30, SD 4.13) แต่ไม่แตกต่างกันกับคะแนนความคงทนของมโนมติ (mean 36.51, SD 9.20) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้นผสมผสานกับเทคนิคทำนาย-สังเกต-อธิบาย ในขั้นขยายความรู้สามารถพัฒนาความเข้าใจมโนมติและส่งเสริมให้เกิดความคงทนของมโนมติเรื่องสมดุลเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Title Alternate Development of scientific conceptual understanding of chemical equibrium by using 5E inquiry learning cycle incorporated with predict-observe-explain technique in the elaboration step for grade 11 students