การใช้กิจกรรมยุวหมอดินเพื่อพัฒนาทักษะการทดลองและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Titleการใช้กิจกรรมยุวหมอดินเพื่อพัฒนาทักษะการทดลองและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsมาลาศรี สะตะ
Degreeศิลปศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาสังคมศาสตร์และการพัฒนา
Institutionคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQ ม491
Keywordsทัศนคติเชิงวิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--การทดลอง--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา), วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
Abstract

การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการทดลองและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยกิจกรรมยุวหมอดิน หรือ นักวิทยาศาสตร์ดินรุ่นเยาว์ ตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 21 คน ได้จากความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ระยะเวลาการศึกษาค้นคว้าอยู่ในปีการศึกษา 2551 โดยจัดเป็นกิจกรรมชุมชน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ชุดการทดลองดินที่ปรับปรุงจากแนวทางของโครงการ GLOBE เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ คำภามปลายเปิดแบบบันทึกผลการทดลอง แบบสังเกตการณ์ใช้อุปกรณ์และเทคนิคการทดลอง แบบประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์และแบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการทดลองอยู่ในระดับดี และเมื่อวัดผลการพัฒนาทักษะการทดลองจากแบบสังเกตการใช้อุปกรณ์และเทคนิคการทดลองปรากฏว่านักเรียนมีผลการสังเกตหลังเรียนสูงกว่าผลการสังเกตก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเทคนิคที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด คือ การหาน้ำหนักแห้ง จากแบบประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ที่ให้กลุ่มตัวอย่างประเมินตัวเอง ผลปรากฏว่านักเรียนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ในระดับมาก โดยเห็นว่าวิทยาศาสตร์มีประโยชน์กับชีวิตประจำวัน และเมื่อประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์จากการเข้าร่วมกิจกรรม ผลปรากฏว่านักเรียนมีเจตคติระดับดีเยี่ยม ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้

Title Alternate Enhancemant of laboratory skills and attitude toward science of mathayomsuksa 2 students with young soil scientist activities