คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Titleคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2552
Authorsชวนทิพ สายสอน
Degreeรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Institutionคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberJS ช269
Keywordsคุณภาพชีวิตการทำงาน, องค์การบริหารส่วนตำบล--ความพอใจในการทำงาน, องค์การบริหารส่วนตำบล--อุบลราชธานี
Abstract

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 2) เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีิวิตในการทำงาน และปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีิวิตในการทำงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 200 คน โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ t-test และ ANOVA
ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้
1.คุณภาพชีิวิตในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับปานกลาง
2.บุคลากรองค์การบริการส่วนตำบล ในเขตอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และสถานภาพการสมรส ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ อาชีพคู่สมรส ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ความพอเพียงของรายได้ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ที่อยู่อาศัยขณะปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ตำแหน่งและสายงานที่สังกัด ปัจจัยด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การจัดหาและคัดเลือกคนเข้าทำงาน และการได้รับสวัสดิการ ที่แตกต่างกัน มีระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานที่แตกต่างกัน

Title Alternate The quality of work life of the staff in a sub-district administrative organization in Phibun Mungsahan district Ubon Ratchathani province