การส่งเสริมทักษะการทดลองและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการทดลองในชุมชนวิทยาศาสตร์

Titleการส่งเสริมทักษะการทดลองและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการทดลองในชุมชนวิทยาศาสตร์
Publication Typeวิทยานิพนธ์/Thesis
Year of Publication2551
Authorsกริ่งแก้ว นวลศรี
Degreeวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
Institutionคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Cityอุบลราชธานี
Call NumberQ ก243
Keywordsชุมนุมวิทยาศาสตร์, ทักษะการทดลอง, นักเรียนมัธยมศึกษา--การศึกษาและการสอน--นครพนม, นักเรียนมัธยมศึกษา--นครพนม--ทัศนคติ, วิทยาศาสตร์--การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)--นครพนม, เจตคติต่อวิทยาศาสตร์
Abstract

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมชุมชนวิทยาศาสตร์ที่มีต่อทักษะการทดลองและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม ที่เลือกชุมชนวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลัง เรื่อง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ แบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการสอนกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และแบบประเมินทักษะการทดลอง หลังจากจัดกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง รวมเป็นเวลา 15 ชั่วโมง พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์เรื่อง อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าเฉลี่ยของความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 36.20 พบว่า นักเรียนมีทักษะการทดลองในระดับดี และนักเรียนมีความคิดเห็นว่านักเรียนได้รับความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมและคิดว่าวิทยาศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันมากที่สุด ส่วนเจตคติต่อวิทยาศาสตร์พบว่า นักเรียนที่มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ในทางบวกมีจำนวนมากขึ้น

Title Alternate Enhancement of experimental skill and scientific attitude using experiment activities in science club