คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2229 results
Title [ Type(Asc)] Year
วิทยานิพนธ์/Thesis
ณัฐวุฒิ สิงหะตา.  2556.  โปรแกรมเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแพทย์แผนไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Nattawuth_Singhata.pdf (46.25 MB)
มหิศธร ชุมแสง.  2551.  โปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามนักเรียนจากแหล่งอบายมุข กรณีศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Mahisathon_Chumsaeng.pdf (53.06 MB)
พรภิรมย์ กระแสจันทร์.  2550.  โปรแกรมบริหารคลังยาเวชภัณฑ์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Pornpirom_Grasajun.pdf (63.73 MB)
บัณฑารีย์ โภชน์พันธุ์.  2552.  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ เรื่อง โฆษณาสมัครงาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
ไพทูรย์ นนทการ.  2550.  แรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่างจีโอเมมเบรนกับดินทรายปนซิลท์ปรับปรุงสภาพ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Phaithoon_Nonthakarn.pdf (107.17 MB)
นฤมล นัยเนตร.  2556.  แรงจูงใจในการทำงานที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานของบุคลากร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -- คณะบริหารศาสตร์ Narumol_Naiyanate.pdf (17.31 MB)
วัชรี ศรีคำ.  2556.  แรงงานข้ามชาติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : แรงงานเวียดนามในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ Watcharee_Sri.pdf (8.26 MB)
องอาจ แสนอุบล.  2562.  แผนที่เตือนภัยน้ำท่วมลุ่มน้ำลำโดมใหญ่. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Ongart_Saenubon.pdf (108.19 MB)
วันทนีย์ ธารณ์ธนบูลย์.  2552.  แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมทางเพศของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่รักษาด้วยยาต้านไวรัส จังหวัดอำนาจเจริญ. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต Wanthanee_Tha.pdf (53.07 MB)
ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา.  2561.  แบบประเมินระบบสารสนเทศรายงานสำรวจข้อมูลเร่งด่วนแบบผู้ใช้กำหนดเอง : กรณีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Taweesak_Thumwanna.pdf (2.33 MB)
จันจิรา จันทร์ประเสริฐ.  2550.  แบบจำลองปริมาณสารประกอบ Phenolics ของผลหมากเม่าระหว่างการเก็บรักษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารทนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท Janjira_Janprasert.pdf (7.27 MB)
จิรภา เลือกนารี.  2562.  แบบจำลองทางวิสโคอิลาสติกของเส้นเอ็นข้อต่อในวัยเจริญเติบโต. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Jirapa_Luagnaree.pdf (2.62 MB)
เชาวลักษณ์ เถาหมอ.  2558.  แบบจำลองทางคณิตศาสตร์จากโครงสร้างระดับโมเลกุลของยางคงรูปขณะรับแรงดึง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Chaowaluk_Thaomo.pdf (5.07 MB)
เกษมสันต์ เพชรสุวรรณรังษี.  2558.  แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการพรีคอนดิชั่นนิ่งในเส้นเอ็นข้อต่อ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล Kasemsan_Pechsuwabrubgsee.pdf (25.69 MB)
พิมวัน อิสสระ.  2563.  แบบจำลองการหักเหของแสงอย่างง่ายเพื่อส่งเสริมแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา Itsara_Phimwan.pdf (5.04 MB)
สนธยา กูลกัลยา.  2559.  แนวโน้มผลจับ การจำแนกสต๊อค พลวัตประชากร และปริมาณการจับที่เหมาะสมของปลาทู Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) ในอ่าวไทย . ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ Sontaya_Koolkalya.pdf (6.19 MB)
ศุภกรณ์ สังข์สกุล.  2550.  แนวทางลดระดับน้ำหลากในลำน้ำบริเวณเหนือฝายลำเซบาย. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิศวกรรมโยธา Suppagorn_Sungsakul.pdf (162.43 MB)
เกษมพล วรรณพงศ์.  2549.  แนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต Kasempol_Wan.pdf (20.48 MB)
กิตต์กวินเดชน์ วงศ์หมั่น.  2561.  แนวทางการยกระดับคุณภาพบริการนำเที่ยวในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามของผู้นำเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี). ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว Kitkawindet_Wongmun.pdf (5.61 MB)
แสงพระจันทร์ กิแก้ว.  2563.  แนวทางการยกระดับคุณภาพการบริการร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยวชาวลาว นครปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ Kikeo_Sangphachan.pdf (5.09 MB)
จันทร์สมร ไชยราช.  2558.  แนวทางการพิจารณาการจัดการขยะมูลฝอยในโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา Chansamone_Xaiyalath.pdf (26.95 MB)
วิชชุดา วงศ์พาณิชย์.  2556.  แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการยางพาราของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Witchuda_Won.pdf (10.31 MB)
สกุณา รัตนประภา.  2556.  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานธุรการ : กรณีศึกษาสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Sakuna_Rat.pdf (36.18 MB)
พิสมัย ทองมั่น.  2559.  แนวทางการพัฒนาด่านศุลกากรช่องเม็ก. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ Pissamai_Thongman.pdf (2.35 MB)
อสิพงษ์ ธันยาภรณ์.  2564.  แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ ชุมชนบ้านสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ Tanyapon_Asipong.pdf (5.87 MB)

Pages