คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2279 results
[ Title(Asc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ณัฐวุฒิ สิงหะตา. (2556). โปรแกรมเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแพทย์แผนไทย. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Nattawuth_Singhata.pdf (46.25 MB)
PDF icon Mahisathon_Chumsaeng.pdf (53.06 MB)
พรภิรมย์ กระแสจันทร์. (2550). โปรแกรมบริหารคลังยาเวชภัณฑ์. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Pornpirom_Grasajun.pdf (63.73 MB)
PDF icon Bundaree_Photphan.pdf (10.58 MB)
PDF icon Suriya_Choksawat.pdf (4.82 MB)
PDF icon Chatpoom_Wiratchan.pdf (22.23 MB)
PDF icon Patreeya_Wisaijon.pdf (5.66 MB)
นันทิยา หุตานุวัตร. (2556). โครงการทดสอบกระบวนการผลิตข้าวพื้นเมืองที่พัฒนาโดยเกษตรกรเพื่อความยั่งยืนและการพึ่งตนเองในอาชีพทำนาอินทรีย์ เล่มที่ 8 ประสบการณ์และบทเรียนเกี่ยวกับกระบวนการคิดและพัฒนาของกระบวนการผลิตข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ที่พัฒนาโดยเกษตรกร. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Nuntiya_Hutanuwatr.pdf (2.48 MB)
นันทิยา หุตานุวัตร, มานัส ลอศิริกุล, ประสิทธิ์ กาญจนา, & ศรีสุดา มีชัย. (2549). โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง :กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
PDF icon Nantiya_Hutanuwatr.pdf (18.68 MB)
PDF icon Phaithoon_Nonthakarn.pdf (107.17 MB)
PDF icon Maliwan_Sin.pdf (25.1 MB)
PDF icon Narumol_Naiyanate.pdf (17.31 MB)
PDF icon Watcharee_Sri.pdf (8.26 MB)
PDF icon Siriwat_Radaboot2.pdf (1.42 MB)
PDF icon Siriwat_Radaboot2.pdf (1.42 MB)
องอาจ แสนอุบล. (2562). แผนที่เตือนภัยน้ำท่วมลุ่มน้ำลำโดมใหญ่. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Ongart_Saenubon.pdf (108.19 MB)
PDF icon Wanthanee_Tha.pdf (53.07 MB)
PDF icon Taweesak_Thumwanna.pdf (2.33 MB)
PDF icon Janjira_Janprasert.pdf (7.27 MB)
จิรภา เลือกนารี. (2562). แบบจำลองทางวิสโคอิลาสติกของเส้นเอ็นข้อต่อในวัยเจริญเติบโต. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี.
PDF icon Jirapa_Luagnaree.pdf (2.62 MB)
PDF icon Chaowaluk_Thaomo.pdf (5.07 MB)
PDF icon Kasemsan_Pechsuwabrubgsee.pdf (25.69 MB)
PDF icon Itsara_Phimwan.pdf (5.04 MB)
PDF icon Sontaya_Koolkalya.pdf (6.19 MB)

Pages