คลังวิทยานิพนธ์เเละงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Found 2251 results
[ Title(Asc)] Type Year
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ณัฐวุฒิ สิงหะตา.  2556.  โปรแกรมเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแพทย์แผนไทย. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Nattawuth_Singhata.pdf (46.25 MB)
มหิศธร ชุมแสง.  2551.  โปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตามนักเรียนจากแหล่งอบายมุข กรณีศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Mahisathon_Chumsaeng.pdf (53.06 MB)
พรภิรมย์ กระแสจันทร์.  2550.  โปรแกรมบริหารคลังยาเวชภัณฑ์. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศPDF icon Pornpirom_Grasajun.pdf (63.73 MB)
บัณฑารีย์ โภชน์พันธุ์.  2552.  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ เรื่อง โฆษณาสมัครงาน. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต--สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Bundaree_Photphan.pdf (10.58 MB)
สุริยา โชคสวัสดิ์, อภิชาติ อาจนาเสียว.  2547.  โครงสร้างและคุณสมบัติของทองเหลืองหล่อโดยกรรมวิธีขี้ผึ้งหาย : กรณีศึกษา : กลุ่มหัตถกรรมหล่อทองเหลือง บ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี. PDF icon Suriya_Choksawat.pdf (4.82 MB)
ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์.  2555.  โครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางปรับปรุงดินตามแนวตะเข็บชายแดนไทยลาวตอนล่างเพื่อเป็นชั้นกันซึมสำหรับสระเก็บน้ำ. PDF icon Chatpoom_Wiratchan.pdf (22.23 MB)
ภัทรียา วิสัยจร.  2542.  โครงการวิจัยเพื่อการวางแผนและพัฒนาศูนย์การเรียนภาษาแบบพึ่งตนเองที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. PDF icon Patreeya_Wisaijon.pdf (5.66 MB)
นันทิยา หุตานุวัตร.  2556.  โครงการทดสอบกระบวนการผลิตข้าวพื้นเมืองที่พัฒนาโดยเกษตรกรเพื่อความยั่งยืนและการพึ่งตนเองในอาชีพทำนาอินทรีย์ เล่มที่ 8 ประสบการณ์และบทเรียนเกี่ยวกับกระบวนการคิดและพัฒนาของกระบวนการผลิตข้าวพื้นเมืองอินทรีย์ที่พัฒนาโดยเกษตรกร. PDF icon Nuntiya_Hutanuwatr.pdf (2.48 MB)
นันทิยา หุตานุวัตร, มานัส ลอศิริกุล, ประสิทธิ์ กาญจนา, ศรีสุดา มีชัย.  2549.  โครงการความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวหอมมะลิในระบบเกษตรอินทรีย์ที่จะเป็นอาชีพทางเลือกที่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาความยากจนสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง :กรณีศึกษาจังหวัดสุรินทร์. PDF icon Nantiya_Hutanuwatr.pdf (18.68 MB)
ไพทูรย์ นนทการ.  2550.  แรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่างจีโอเมมเบรนกับดินทรายปนซิลท์ปรับปรุงสภาพ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาPDF icon Phaithoon_Nonthakarn.pdf (107.17 MB)
นฤมล นัยเนตร.  2556.  แรงจูงใจในการทำงานที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานของบุคลากร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต -- คณะบริหารศาสตร์PDF icon Narumol_Naiyanate.pdf (17.31 MB)
วัชรี ศรีคำ.  2556.  แรงงานข้ามชาติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : แรงงานเวียดนามในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์PDF icon Watcharee_Sri.pdf (8.26 MB)
ศิริวัฒน์ ระดาบุตร.  2563.  แผ่นรองปูพื้นกันลื่นต้านราและแบคทีเรียในห้องน้ำจากยางธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ. PDF icon Siriwat_Radaboot2.pdf (1.42 MB)
ศิริวัฒน์ ระดาบุตร.  2563.  แผ่นรองปูพื้นกันลื่นต้านราและแบคทีเรียในห้องน้ำจากยางธรรมชาติสำหรับผู้สูงอายุ. PDF icon Siriwat_Radaboot2.pdf (1.42 MB)
องอาจ แสนอุบล.  2562.  แผนที่เตือนภัยน้ำท่วมลุ่มน้ำลำโดมใหญ่. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาPDF icon Ongart_Saenubon.pdf (108.19 MB)
วันทนีย์ ธารณ์ธนบูลย์.  2552.  แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมทางเพศของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่รักษาด้วยยาต้านไวรัส จังหวัดอำนาจเจริญ. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตPDF icon Wanthanee_Tha.pdf (53.07 MB)
ทวีศักดิ์ ธรรมวันนา.  2561.  แบบประเมินระบบสารสนเทศรายงานสำรวจข้อมูลเร่งด่วนแบบผู้ใช้กำหนดเอง : กรณีศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Taweesak_Thumwanna.pdf (2.33 MB)
จันจิรา จันทร์ประเสริฐ.  2550.  แบบจำลองปริมาณสารประกอบ Phenolics ของผลหมากเม่าระหว่างการเก็บรักษา. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารทนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบทPDF icon Janjira_Janprasert.pdf (7.27 MB)
จิรภา เลือกนารี.  2562.  แบบจำลองทางวิสโคอิลาสติกของเส้นเอ็นข้อต่อในวัยเจริญเติบโต. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Jirapa_Luagnaree.pdf (2.62 MB)
เชาวลักษณ์ เถาหมอ.  2558.  แบบจำลองทางคณิตศาสตร์จากโครงสร้างระดับโมเลกุลของยางคงรูปขณะรับแรงดึง. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Chaowaluk_Thaomo.pdf (5.07 MB)
เกษมสันต์ เพชรสุวรรณรังษี.  2558.  แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการพรีคอนดิชั่นนิ่งในเส้นเอ็นข้อต่อ. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลPDF icon Kasemsan_Pechsuwabrubgsee.pdf (25.69 MB)
อิสสระ พิมวัน.  2563.  แบบจำลองการหักเหของแสงอย่างง่ายเพื่อส่งเสริมแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาPDF icon Itsara_Phimwan.pdf (5.04 MB)
สนธยา กูลกัลยา.  2559.  แนวโน้มผลจับ การจำแนกสต๊อค พลวัตประชากร และปริมาณการจับที่เหมาะสมของปลาทู Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) ในอ่าวไทย . ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต--สาขาวิชาเกษตรศาสตร์PDF icon Sontaya_Koolkalya.pdf (6.19 MB)
ศุภกรณ์ สังข์สกุล.  2550.  แนวทางลดระดับน้ำหลากในลำน้ำบริเวณเหนือฝายลำเซบาย. วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต -- สาขาวิศวกรรมโยธาPDF icon Suppagorn_Sungsakul.pdf (162.43 MB)

Pages